top of page

2D  /

3D model

תהליך עבודת התיאום

(S.O.W)

שלב קבלת חומר הגלם

קבלת סט קבצים/מודלים מהמתכננים לרבות חתכים ופרטים רלוונטיים בכל פורמט דיגיטלי. 

שלב תיאום ראשוני

תהליך תאום המערכות

הרכבת מודל מערכות ותיאום בין הדיסציפלינות השונות.

מודל תיאום מערכת סופרפוזיציה

MEP Models

בנייה/שילוב מודלים של המערכות האלקטרו-מכאניות השונות

Electrical

Plumbing

Mechanical

A&S Model

בנייה/שילוב מודלים של שלד המבנה

Coord. Model

מודל תיאום משולב

איתור וסימון התנגשויות בתכנון, תוך התייחסות למרווחי התקנה, נגישות ותחזוקה והצגת חלופות לפתרון.

הפצת  מידע לצוות המתכננים

דו"ח סטאטוס תיאום המרכז ומפרט את תוצאות הבדיקה

מידע דו-מימדי: חלופות פתרון למתכננים, באמצעות תכניות חתכים וסקיצות לצורך הבהרה של הבעיות ופתרונן.

מודל תיאום תלחת מימדי: לצפייה בתצורות מדיה שונות.

תיאום ראשוני

שינויים

בתכנון

ישיבת תיאום

תיאום מתקדם

ללא שינויים

תיאום סופי

תכניות בנייה מתואמות

שלב תיאום מתקדם

הנחייה והובלה של סיכום על פתרונות עד להשלמת תהליך התיאום ופתרון כלל הבעיות בשיתוף עם צוות התכנון.

הטמעת מודלים/תכניות מהמתכננים לידי מודל תיאום מעודכן ובחינת היתכנות הפתרונות שהוסכמו. 

שלב תיאום סופי

בחינה סופית של החלטות התיאום והפקת תכניות לצוות המתכננים והמזמין.

עם סיום העבודה תוצרי התיאום הינם:

גליון סופרפוזיציה כולל מפלסים של כל המערכות

גליון חתכים מפורט

גליון פרטים - במידת הצורך

מודל 3D

bottom of page